راه­های بهبود اشتهای کودکان


مشخصات

در این پست به چند روش ساده جهت جلوگیری از کاهش اشتهای کودکان اشاره می کنیم:
1. وعده های غذایی را برای کودکان جالب و جذاب جلوه دهید.
2. در زمان صرف غذا با کودکان بحث نکنید و آنها را سرزنش نکنید.
3. برنامه وعده های غذایی را طوری تنظیم کنید که فقط در زمان گرسنگی فرزندتان غذا سرو کنید.
4. کودک خود را به انتخاب غذای سالم ترغیب کنید.
5.  قسمتهای کوچک را در فواصل منظم سرو کنید.
6. کودک خود را به فعالیت بدنی تشویق کنید.
7. اگر کودک گرسنه نیست مجبور به خوردن غذا نکنید. همچنین مجبور نمودن کودک به اتمام غذای موجود در بشقاب درست نیست.
1- Gura K, Ciccone R. Drugs and appetite: an overview of appetite stimulants in the pediatric patient. ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition. 2010 Dec; 2(6): 358-69.