انواع ایمنی


مشخصات
انسان ها دارای سه نوع ایمنی هستند: ذاتی، انطباقی و غیر فعال
ایمنی درونی
هر کس با ایمنی ذاتی (یا طبیعی) متولد می شود، این نوع ایمنی نوعی حفاظت کلی است. به عنوان مثال، ویروس هایی که سبب ایجاد لک در گربه ها و یا سوزش در سگ می شوند بر انسان تاثیر نمی گذارند.
ایمنی فراگیر اولین خط دفاع در جلوگیری از ورود بیماری به بدن می باشد ،شامل موانع خارجی بدن، مانند پوست و غشاهای مخاطی (همه آنهایی که بینی، گلو و دستگاه گوارش را تشکیل می دهند) می شود.
ایمنی سازگاری
نوع دوم حفاظت از ایمنی سازگار (یا فعال) است که در طول زندگی فرد توسعه می یابد. ایمنی سازگاری شامل لنفوسیت ها می شود و به این معنی که افراد از طریق واکسیناسیون در مقابل این بیماری های ایمن می شوند.
ایمنی منفعل
مصونیت منفعل برای مدت کوتاهی از بدن دفاع می کند . به عنوان مثال، آنتی بادی ها در شیر مادر ، ایمنی موقت کودک را به بیماری هایی که مادر در معرض آن قرار گرفته است، می دهد. این می تواند در دوران اولیه زندگی ، نوزاد را در برابر عفونت محافظت کند.
1. Bennett, John E.; Dolin, Raphael; Blaser, Martin J. (2014). Principles and Practice of Infectious Diseases. Elsevier Health Sciences. p. 750. ISBN 978-1-4557-4801-3Archived from the original on 8 September 2017.